เราเชื่อว่าทุกคนทราบดีกันอยู่แล้ว ว่าโทษของบุหรี่มีอะไรบ้าง และก็มีหลายคนอยากเลิกบุหรี่ แต่ยังหาวิธีจัดการกับตัวเองไม่ได้ โทษของบุหรี่นั้นนอกจากปอดพังแล้วยังทำลายอวัยวะส่วนอื่นๆ ในร่างกาย เช่น หลอดเลือด ดวงตา เลยไปจนถึงเป็นสาเหตุของมะเร็งอีกด้วย ใครที่คิดจะเลิกบุหรี่คุณคิดถูกแล้วค่ะ แต่ถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มยังไง หักห้ามใจตัวเองไม่ได้ ทาง healthlifegang.com ขอ แนะนำ ผู้ช่วยในการเลิกบุหรี่!! เพื่อเป็นตัวช่วย ส่วนจะมีอะไรที่ช่วยได้บ้าง ตามไปดูพร้อมกันเลย

แนะนำ ผู้ช่วยในการเลิกบุหรี่!!

1.สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

เป็นศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เพื่อให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ในการเลิกบุหรี่ สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยมีผู้ใช้บริการปีละนับแสนครั้ง มีการติดตามผู้เลิกบุหรี่อย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมต่อระหว่างสายเลิกบุหรี่ 1600 กับสถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ติดบุหรี่ได้รับการบำบัด ร่วมกับได้รับคำปรึกษาและติดตามให้กำลังใจจากสายเลิกบุหรี่ 1600

2.คลินิกฟ้าใส

 “เครือข่ายคลินิกฟ้าใส” เน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาและบริการเลิกบุหรี่ตั้งแต่ในระดับชุมชนที่ได้รับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถานพยาลทุกระดับทั่วประเทศ จัดตั้งโดยความร่วมมือของ สสส. และภาคีเครือข่ายฯ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลระดับชาติเพื่อนำไปสู่การออกแบบ วางแผน และพัฒนาระบบการให้บริการบำบัดรักษาการติดนิโคตินอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีหน่วยงานบริการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายคลินิกฟ้าใส 589 แห่งทั่วประเทศ และพัฒนาแอปพลิเคชัน คลินิกฟ้าใสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการและช่วยเหลือ, คู่มือคลินิกฟ้าใสไร้ควัน เพื่อเป็นคู่มือให้ความรู้ ไทยไร้ควัน เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง และ Online web-based Self-study เพื่อสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิชีพสุขภาพ ในการบำบัดสนับสนุนการเลิกบุหรี่

แนะนำ ผู้ช่วยในการเลิกบุหรี่!!

3.ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่

มีการส่งเสริมร้านยาทั่วประเทศให้แสดงบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผ่าน 4 กิจกรรม ได้แก่ ร้านยาปลอดบุหรี่ 100% ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณร้านยา และไม่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ แนะนำสายเลิกบุหรี่ 1600 เป็นช่องทางในการเลิกบุหรี่ ส่งต่อศูนย์ติดตามการเลิกบุหรี่ เภสัชกรในร้านยาคัดกรอง ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่ให้เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่ได้อย่างเหมาะสม และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการเลิกบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ โดยได้มีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมเครือข่ายร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ 553 ร้านยา กระจายใน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ

4.คลินิกทันตกรรม

มีการสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมประชาชนเลิกบุหรี่ในคลินิกทันตกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ทุกสถาบัน, ภาควิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขทุกแห่ง เป็นต้น มีการพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมยาสูบ พัฒนาต้นแบบคลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ ในคลินิกทันตกรรม สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 แห่ง นอกจากนี้ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบทันตแพทย์ในภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่   ผ่านโครงการ “Dentist Hero” โดยเชื่อมประสานการทำงานกับสายเลิกบุหรี่ 1600 ในการส่งต่อผู้ที่ต้องการรับการบำบัด ปัจจุบันมีทันตแพทย์ภาคเอกชนเป็นสมาชิกโครงการ 500 ราย

แนะนำ ผู้ช่วยในการเลิกบุหรี่!!

5.อสม. ช่วยคัดกรอง และชวนคนเลิกบุหรี่

โครงการนี้เป้นการร่วมมือของ สสส. กับมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในการพัฒนาศัพยภาพ อสม. ทั่วประเทศให้สามารถช่วยคนในชุมชนเลิกบุหรี่ และพัฒนาชุมชนต้นแบบให้คนเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์สร้างกระแสสนับสนุนให้เกิดบ้านปลอดบุหรี่ในชุมชนต้นแบบใน 2 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อ.วังทอง อ.เนินมะปราง และอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งมี อสม. ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1,016 ราย และมี อสม. ผ่านการพัฒนาศักพภาพ 853 ราย ที่สามารถเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเลิกบุหรี่ในระดับพื้นที่ช่วยเหลือให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ได้จำนวนมาก

เหตุผลที่ “บุหรี่ติดง่าย แต่เลิกยาก” นั่นก็เพราะว่าในบุหรี่มีสารนิโคติน (nicotine) ที่เมื่อสูบเข้าไปจะทำให้มีการหลั่งสาร Dopamine เป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้ผู้สูบมีความสุข และผ่อนคลาย จึงทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เป็นประจำ เลิกบุหรี่ไม่ได้ เมื่อไหร่ที่หยุดสูบหรือไม่ได้สูบ สาร Dopamine ก็จะลดลง ทำให้เกิดความรู้สึกอยากสูบบุหรี่เพื่อที่จะเพิ่มระดับของสาร Dopamine ขึ้นมา จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ติดบุหรี่นั่นเอง

การที่คุณจะเริ่มเลิกบุหรี่นั้นไม่ยาก เพียงทำตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ หาผู้ช่วยที่ให้คำปรึกษาดี ๆ สักคน แค่นี้ก็จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว ทั้งการเลิกบุหรี่ยังช่วยให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคร้ายอีกด้วย ขอเป็นกำลังใจให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะคะ เพื่อสุขภาพของคุณเอง

แนะนำบทความที่น่าสนใจ

เพื่อให้ได้มาตรฐาน และเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ทุกคนควรจะออกแบบสร้างบ้านสักหลังให้ถูกต้องตามหลักและต้องมีกฎหมายควบคุมอาคารด้วย ควรรู้ แบบบันไดหน้าบ้านที่ถูกหลัก มาให้ทุกท่านได้ทราบมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ควรรู้ แบบบันไดหน้าบ้านที่ถูกหลัก
ควรรู้ แบบบันไดหน้าบ้านที่ถูกหลัก